Privātuma politika

SIA “RITONE” privātuma politika

 

Uzņēmuma pamatdarbība

SIA “RITONE”, kā Kontaktu centrs (turpmāk – RITONE) sniedz pakalpojumus juridiskajam personām klientu servisa jomā, apkalpojot ienākošus un izejošus zvanus.

Līdz ar to RITONE, kā pārzinis galvenokārt apstrādā personas datus klientiem – juridiskajām un to pilnvarotajām personām.

Šī privātuma politika izskaidro, kādā veidā RITONE apstrādā personas datus un sniedz informāciju par datu subjekta tiesībām saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 (turpmāk- Regula).

RITONE kontaktinformācija:

Pārzinis: SIA “RITONE”, reģistrācijas numurs LV40103717618. Juridiskā adrese: Dammes 26-64, Rīga, LV-1069. Kontaktadrese: Buļļu 45B, LV-1067, Rīga. E-pasta adrese: info@ritone.lv , telefons: 67716888.

RITONE, kā pārzinis veic darbību Latvijā un Eiropas savienībā, izpildot Regulas prasības Latvijā un ES.

Kādus personas datus apstrādā RITONE?

Lielāko daļu personas datu RITONE iegūst ar mājas lapas vai ar e-pasta starpniecību. Nosūtot personas datus mums, datu pārraides savienojums tiek šifrēts.

RITONE, sniedzot pakalpojumus, kā pārzinis apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

Personas datu apstrādes procesi un mērķi

Apstrādātie personas dati

Pieteikums vakancēm RITONE kompānija

Pretendenta vārds, uzvārds, kontaktinformācija: telefons, e-pasts

Līguma izpilde, uzskaite un sniegto pakalpojumu maksājumu izpildes administrēšana

 

Vārds, uzvārds, bankas konta numurs, personas kods, maksājuma summa, rēķina numurs

Saziņa ar klientu – juridisku personu

Klienta – juridiskas personas kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefons, e-pasta adrese

 

RITONE, kā pārzinis neapstrādā īpašas kategorijas personas datus par klientiem.

RITONE, kā apstrādātājs var saņemt dažādus personas datus no saviem klientiem – juridiskajām personām, gadījumos, kad RITONE, nodrošinot Kontaktu centra pakalpojumus, veic ienākošu un iedzejošu zvanu apstrādi. Šajā gadījumā minēto datu apstrāde notiek saskaņā ar noslēgto līgumu. Pēc līguma paredzēto darbību pabeigšanas dati tiek dzēsti un tā apstrāde netiek veikta. Datu īpašnieks ir un paliek RITONE klients, kas ir datu pārzinis.

Kādi ir RITONE personas datu apstrādes tiesiskie pamati?

RITONE apstrādā personas datus uz datu subjekta piekrišanas pamata (piemēram, pieteikšanās vakancēm, līdz vakance ir aizpildīta), uz līguma pamata (līdz līguma atrunātas darbības ir pabeigtas un ir saņemta apmaksa apmaksa), likuma pamata (norēķinu informācijas uzkrāšana grāmatvedības normatīvo aktu izpildei) un leģitīmās intereses pamata (darbinieku datu uzkrāšana, datu subjektu iesniegumu un sniegto atbilžu uzkrāšana).

Personas datu saņēmēju kategorijas

RITOE atsevišķos gadījumos nodod personas datus apstrādātājam (e-pastu serveris), kā arī var sniegt informāciju likumā noteiktos gadījumos valsts iestādēm vai amatpersonām.

Personas datu glabāšana

RITONE glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

  • ir noteikts juridisks pienākums datus glabāt noteiktu laiku saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
  • ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
  • ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
  • ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.

 

Datu subjekta tiesības

Lai piekļūtu saviem personas datiem, kurus RITONE apstrādā, datu subjektam ir jāiesniedz iesniegums, kas adresēts: SIA “RITONE”, Buļļu 45B, LV-1067, Rīga vai elektroniski parakstīts iesniegums, kas nosūtīts uz RITONE e-pasta adresi: info@ritone.lv .

Datu subjektam saistībā ar konkrēto personas datu apstrādi papildus ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstīgi Regulas noteikumiem.

SIA “RITONE” veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi). Pieprasīto informāciju var saņemt pa pastu, kas tiks nosūtīts uz iesniegumā norādīto adresi ierakstītā pasta sūtījumā.

Pretenziju gadījumā datu subjekts var iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai Rīgā, Blaumaņa ielā 11/13-11, LV-1010.

Izmaiņas Privātuma politikā

Šī ir privātuma politikas dokumenta versija Nr.2019/01.

RITONE ir tiesīgs mainīt šo privātuma politiku un izmaiņas tiks publicētas šajā interneta vietnē.